Zásady ochrany osobných údajov

So všetkými údajmi získanymi od svojích použivateľov Jooble nakláda zodpovedne a rozvážne.


O použivateľoch, ktorí pracujú s Portalom, Jooble zhromazduje následujúce údaje:

1. Údaje priamo odovzdáne vami prostrednictvom príslušneho formulára na webovej stránke Jooble. Vo všeobecnosti sú to osobné údaje zahrňajucé celé meno, pozíciu, e-mailovu adresu, a podobne. Jooble tieto údaje ukladá, iba pokial potvrdite odoslanie kliknutím na príslušne tlačidlo.

Tieto údaje su použite výlučne na poskýtovanie služieb Jooble (napríklad, na záslanie upozornenia na novu prácu na vašú e-mailovu adresu) a len s vaším súhlasom. Jooble vždy dba na to, aby ste malí príležitosť tieto služby odmietnuť, ako aj upraviť či odstraniť akekoľvek osobné údaje poskýtnute pri používani týchto služieb.

2. Súbory cookie su súbory, ktoré obsáhuju malé množstvo dať prenesených poskytovateľom webového priestoru do vašho prehliadaca a ktoré sú následne uložené na pevnom disku vášho počitáča.

  • Vo väčšine prípadov Jooble používa tieto súbory na vašú identifikáciu pri ďaľšej návšteve Jooble, čím sa Vám uľahcuje práca s rozhránim a navigáciou.
  • V iných prípadoch Jooble v týchto súboroch cookie ukláda anonymné dopľnujucé údaje, ktore nie su niják spojene s vašou identitou.

Vášmu webovemu prehliadaču možete kedykoľvek zakázať prijímanie súborov cookie. Napriek tomu mali by ste vziať na vedomie, že to môze spôsobiť nesprávne fungovanie niektorých služieb Jooble podľa vyššie uvedeného bodu 2b.

3. Záznamy. Vždý keď návštevnik použije služby Jooble, naše servery uložia údaje o tejto návšteve do súborov denníka. Tieto záznamy môžu obsahovať aj údaje ako: IP adresu vášho počitača, text, dátum a čas návštevy, typ prehliadača a pod.

Údaje zo záznamu sa použivajú iba na statistické účely určene na zlepšenie a údržbu služieb Jooble.


Stránky Jooble môžu obsahovať odkazy na iné internetové lokality, ktoré môžu samý zhromaždovať údaje, ukládať svojé vlastné súbory cookie, atd. Tieto lokality ani ich zásady ochrany osobných údajov nekontroľujeme.

Vami poskytnute údaje Jooble použivá iba na vyššie uvedene účely. Použitie týchto údajov na akekoľvek iné účely je možne iba s vaším súhlasom, výslovne získanym prostrednictvom vašej e-mailovej adresy alebo poštovej zásielky.

Na ochranú osobných údajov použivateľov Spoločnosť vykonáva všetký opatrenia, ktoré podliehaju kontrole a zodpovedajú moderným technickým štandardom. V ramci spoločnosti je prístup k osobným údajom použivateľov poskýtnutý iba tým zamestnancom, ktorí ich potrebuju na zlepšenie naších služieb. Jooble zaručuje, že všetci títo zamestnanci sú viazaní dohodami o mlčanlivosti a v prípade porušenia týchto povinnosti budú potrestani.


Z dôvodu rapidného vývoja internetu a našej snáhy neustále rozširovať ponúku našich služieb pri súčasnom zachovaní vysokéj úrovne ochrany osobných údajov môžu byť tieto zásady predmetom zmien. V prípade vykonania takýchto zmien Jooble zverejni aktualizovanú verziu týchto zásad na tej istej stránke: https://sk.jooble.org/info/privacy.

Ak nová verzia zásad obmedzuje vašé práva vyplyvajucé z týchto zásad, Jooble sa zaväzuje, že vás bude o týchto zmenách informovať nasledujucím spôsobom:

  • umiestnením viditeľneho oznamu na domovskej stránke Portalu na https://sk.jooble.org.
  • záslanim e-mailu na vašu e-mailovu adresu, pokial ste ju pri použivaní služieb Jooble zadali a pokial ste vyjadrili súhlas s prijimaním takýchto oznamení.

Jooble neustále monitoruje dodržiavanie pravidiel popísanych v týchto zásadach. Ak máte otázky tykajuce sa týchto zásad alebo podrobnosti o ich uplatnovani, môžete nás kontaktovať prostrednictvom formulára na našej webovej lokalite alebo na následujucej adrese:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317