Podmienky poskytovania služby

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Jooble (dalej len „Spoločnosť“) Vám poskytuje služby (dalej len „Služby“) na nekomerčne použivanie portalu https://sk.jooble.org (dalej len „Portál“) v súlade s tymíto podmienkami. Komerčne používanie Portálu (vratane použítia na riadenie reklamných kampani) podlieha iným dohodám uzavretým priamo s prijímateľom takých Služieb.

1.2. Navštívenie tohto Portálu a použítie na ňom dostupných informácií znamená, Váš súhlas s tymíto podmienkami. Ak s tymíto podmienkami nesúhlasite, služby nesmiete využívať.

1.3. Služby nesmiete využívať, pokiaľ to zakazujú zákony krajiny, v ktorej máte trvalý pobyt, alebo v kraji, v ktorom sa nachádzate v dobe používania služieb.

1.4. Jooble môže tieto podmienky z času na čas bez predchádzajucého oznamenia meniť. Posledna verzia tychto podmienok je vždy dostupna na adrese https://sk.jooble.org/info/terms. Ak Služby využiváte ďalej aj po tom, ako sa tieto podmienky zmenilí, tak je to povážovane za vyjadrenie vášho súhlasu s novým vydaním podmienok.

2. Zrieknutie sa záruk

Rozumiete a prijimáte, že:

2.1. Informácie su na tomto portali poskytované „tak ako sú“, bez záruky ich presnosti. Portal použivate na vaše vlastné riziko. Spoločnost nenesie žiadnu zodpovednosť za následky vášho použivania informacií získaných na tomto Portali.

2.2.Spoločnosť nezaručuje:

 • že informácie na Portali zodpovedajú účelu vašej návštevy;
 • neprerušení prevádzku Portalu;
 • bezporuchovú prevádzku Portalu.

2.3. Akykoľvek obsah webovej lokality (text, grafika, zvuk alebo video) vložený na všeobecne použitie je v zodpovedností osoby, ktora takýto obsáh vytvorila.

2.4. Portal môže obsahovať odkazy na iné webove lokality patriace iným jednotlivcom alebo právnym subjektom. Uznávate a súhlasite, že Spoločnost nenesie žiadnu zodpovednosť za pristupnosť alebo obsah týchto zdrojov, ani za žiadne následky spojene s použitim takého obsáhu.

2.5. Spoločnost nenesie zodpovednost za presnosť informacií prezentovanej na Portali a vyhradzujé si právo bez oznamenia zmeniť akekoľvek materialy, ktoré su na Portali umiestnene.

2.6. Spoločnost pravideľne vykonáva zmenu ponúkaného spôsobu slúžieb. Súhlasite, že Slúžby sa môžu zmeniť bez toho, aby ste boli o nastavajucích zmenách informovaní.

2.7. Jooble môže poskytovanie svojích Služieb kedykoľvek bez predchádzajucého oznamenia dočasne alebo trvale ukončiť.

3. Obmedzenia

3.1. Súhlasite, že Portál nebudete používať na zverejnovanie obsáhu, ktorý:

 • napáda alebo porúšuje práva jednotlívcov alebo organizácií.
 • ,obsahuje vecné nepresne informácie, hanlivé informácie, alebo informácie poškodzujúce podnikateľsku povesť.
 • je zverejnovaný v mene iných osôb alebo organizácií, pokiaľ k tomu zverejňovať eľ nemá príslušne opravnenia.
 • je chranený autorskými právami, ochrannými známkami alebo patentmi, ktoré patria tretím stranám.
 • porušuje zákony krajiný, v ktoréj mate trvalý pobyt, alebo oblasti, v ktoréj sa nachádzate v dobe použivania Služieb.

3.2. Zaväzujete sa, že nepodniknete žiadne kroky smerujúce k:

 • narušeniu prevädzky zariadenia Spoločnosti;
 • narušeniu použivania Služieb inými použivatelmi Portalu;
 • poškodeniu zariadenia spoločnosti alebo v ňom uloženyých údajov.

3.3. Zaväzujete sa, že neuvediete žiadne nepravdivé osobné údaje v akomkoľvek registračnom formulári na Portali (vrátane e-mailových adries, ktoré nemáte právo použivať).

4. Súkromie

4.1. Zásady ochrany osobných údajov Jooble sú vždy dostupne na následujúcej adrese: https://sk.jooble.org/info/privacy. Tento dokument popisuje podmienky, podľa ktorých Jooble uchovava a použivá od Vás získane udaje.

4.2. Súhlasom s tymíto podmienkami zároveň súhlasite so zásadami ochrany osobných udajov Spoločnosti.

5. Záverečne ústanovenia

5.1. Nič v týchto podmienkach nezaklada medzi Spoločnostou a Vami vzťah zastupiteľský, spolupráce, pracovnoprávny, ani žiaden iný druh vztahu, ktorý nie je priamo stanovený v týchto podmienkach.

5.2. Súhlasite, ze Spoločnost nenesie žiadnu zodpovednosť voči Vám ani žiadnej tretéj stráne za porušenie vaších povinnosti podľa týchto podmienok. Sami nesiete plnú zodpovednosť za akekoľvek následky vyplyvajúce z takého porušenia.


Ak máte otázky tykajúce sa týchto podmienok, možete nás kontaktovať prostrednictvom formulára na našej webovej lokalite, alebo nám napísať na túto adresu:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317