Výsledky vyhľadávania: 140 pracovných ponúk

1000 €

 ...kurzu na získanie odbornej spôsobilosti a zbrojného preukazu. Žiadosti spolu so štrukturovaným životopisom je potrebné doručiť na Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 45/91 Hurbanovo, emailom: [email protected] do 30.4.2024. Vybraný uchádzači budú informovaní o termíne pohovoru... 

Mesto Hurbanovo

Komárno
Pred 1 dňami

1200 €

 ...ce, informácie o pracovnom mieste: 5412001 - Príslušník obecnej, mestskej polície Pracovná oblasť: Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobn...  ...predpisov Žiadosti je možné predkladať písomne na adresu Mestský úrad, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, alebo mailom na [email... 

Mesto Svätý Jur

Pezinok
Pred 1 dňami

919,5 €

 ...dokumentácii. Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu podľa vyhlášky 547/2003Z.z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a prax je výhodou.... 

Mesto Krompachy

Spišská Nová Ves
Pred 1 dňami

1400 €

 ...vymedzenom rozsahu, najmä:  umiestňovať stavby a povoľovať zmeny umiestnenia stavieb  vyhotovovať písomné vyjadrenia pre špeciálne stavebné úradu  overovať splnenie podmienok vydaných územných rozhodnutí  povoľovať stavby a ich zmeny počas realizácie  povoľovať zmeny dokončený... 

Mesto Stupava

Stupava, Bratislavský kraj
Pred 1 dňami

1400 €

 ...budeme u nás v Petržalke zamestnávať - materiálno-technické zabezpečenie a správa budovy miestneho úradu - komunikácia s dodávateľmi a Centrom Technopol, v ktorom miestny úrad sídli - koordinácia upratovačských prác a návrhy na efektívne využitie priestorov - obstaranie a ná... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 1 dňami

1500 €

 ..., ktorými Vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať : - zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestneho stavebného úradu - príprava stanovísk k podnetom, sťažnostiam a petíciám právnických i fyzických osôb v rámci stavebného poriadku - príprava oznámení k... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 1 dňami

1237,5 €

 ...ými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným Regionálnym úradom školskej správy a inými štátnymi orgánmi, s riaditeľmi škôl a školsk...  ...a pripravuje podklady pre rokovania Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady v oblasti výchovy a vzdelávania. Informácie pre uchádzača:... 

Mesto Skalica

Skalica
Pred 1 dňami
 ...evidenciu a vymáhanie pohľadávok obce, • zabezpečuje včasné poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na činnosť spoločného obecného úradu, a pod. a kontroluje ich využitie, • pripravuje zmluvy o dlhodobom prenájme majetku obce, • pripravuje zmluvy o poskytovaní dotácií z... 

Obec Šarišské Sokolovce

Sabinov
Pred 1 dňami
 ...ých miest: 1 Náplň práce: -vykonáva prípravu podkladov pre agendu štátnej správ na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (zákon č. 416/2001 Z.z.) -vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. -zabezpeč... 

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo
Pred 1 dňami

816 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 4323002 - Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) Počet voľných miest: 2 Náplň práce: Administratívny pracovník v cestnej doprave. Riadenie a plánovanie prepráv, kancelárske činnosti v cestnej... 

NPaLL s.r.o.

Medzilaborce, Prešovský kraj
Pred 1 dňami
 ...ovanie agendy na úseku školstva (činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, činnosti zamestnancov obcí ako školských úradov v zmysle Smernice č.21/2019, spolupráca so zriaďovateľmi ZŠ a ŠZ, vybavovanie sťažnosti v oblasti školstva, poskytovanie odbornej... 

Mesto Moldava nad Bodvou

Košice
Pred 1 dňami

1098 €

 ...zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Spoločného školského úradu, - sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa školstva, - výkon...  ...potrebné doručiť do 10.05.2024 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad v Partizánskom, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske, alebo osobne do... 

Mesto Partizánske

Partizánske
Pred 1 dňami

1430 €

 ...stavieb, odborne zabezpečuje výkon činností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové cesty, pre vymedzené cestné stavby stavebné...  ...heslom: „OSP - stavebné konania“ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo za... 

Mesto Nitra

Nitra
Pred 1 dňami

800 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 1324003 - Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Riadiaci pracovník v cestnej doprave Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný... 

GK Logistics s.r.o.

Trebišov
Pred 1 dňami

750 €

 ...s využitím kamerového a monitorovacieho systému 2. spolupráca s mestskou a štátnou políciou - nahlasovanie zistených skutočností 3. vykoná...  ...protected] prípadne v úradných hodinách osobne do podateľne Mestského úradu v Hurbanove. O termíne uskutočnenia pohovoru budú uchádzači... 

Mesto Hurbanovo

Komárno
Pred 1 dňami

1500 €

 ...miestnych ciest), konaniam vedených inými orgánmi (napríklad stavebný úrad, cestný správny orgán našej MČ alebo hl. mesta SR Bratislavy a i.), viesť technickú evidenciu o miestnych cestách v správe našej mestskej časti zabezpečovať obstarávanie a objednávanie tovarov, prác a slu... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 1 dňami

751,5 €

 ...následne oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) mestskej alebo štátnej polícii alebo príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie...  ...polícii a terénnym sociálnym pracovníčkam, spoločnému školskému úradu, - sledovanie a hlásenie pohybu cudzích osôb alebo motorových... 

Mesto Hurbanovo

Hurbanovo, Nitriansky kraj
Pred 1 dňami

1450 €

 ...programový rozpočet? - Máte chuť podieľať sa na príprave rozpočtu mestskej časti spolu s odbornými oddeleniami? - Ústretovosť, príjemné...  ...enie ich zúčtovania v spolupráci s príslušným oddelením miestneho úradu - vykonávanie priebežnej kontroly plnenia rozpočtu, spolupráca pri... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 1 dňami
Buďte jeden z prvých uchádzačov, kto reagoval
 ...Pracovná činnosť: Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny... 

Centrum pre deti a rodiny, Dom svätej Alžbety, krízové stred...

Banská Bystrica
Pred 3 dňami

1333 €

 ...no stretnete pri káve na porade, na ktorej si rozdelíte úlohy pre daný deň. Pripravíte si potrebné náradie a plán prác naprieč našou mestskou časťou a vydáte sa na miesto výkonu svojej práce pre tento deň. Budete pracovať na častiach projektov podľa vašej odbornosti. Preto nem... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 1 dňami