Priemerný plat: €1 151 /mesačne

Ďalšie štatistiky
 ...alebo stavbe podľa stavebného zákona, • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, • ústna a písomná komunikácia s úradmi (napr. Okresný úrad, prokuratúra a pod.), • vybavovanie žiadostí v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektor... 

Obec Budmerice

Pezinok
Pred 18 hodín
 ...kresov a projektovej dokumentácie a orientácia v nich. Iné kritériá a požiadavky : • odborná spôsobilosť pre výkon činnosti stavebného úradu výhodou, • prax v oblasti stavebného konania výhodou, • znalosť legislatívy samosprávy a legislatívy v oblasti životného prostredia -... 

Obec Mojmírovce

Nitra
Pred 18 hodín

1119 €

 ...dokumentácii. Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu podľa vyhlášky 547/2003Z.z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a prax je výhodou.... 

Mesto Krompachy

Krompachy, Košický kraj
Pred 18 hodín

1263 €

 ...objasňovanie, prerokúvanie priestupkov a správnych deliktov a vyhotovenie rozhodnutí - vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu Počet mesiacov: 12 Pracovn... 

Mesto Hurbanovo

Hurbanovo, Nitriansky kraj
Pred 18 hodín

1076 €

 ...preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v školách a školských zariadeniach zriadených obcou v pôsobnosti Spoločného školského úradu so sídlom v Polomke, - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania základných škôl a... 

Obec Polomka

Brezno
Pred 18 hodín

1100 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 3359018 - Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie Pracovná oblasť: Samospráva Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Vedenie územných konaní, pripravovanie a vydávanie územných rozhodnutí. (§...

Mesto Námestovo

Námestovo, Žilinský kraj
Pred 18 hodín
 ...Odborný pracovník verejnej správy v oblasti školstva Pracovná oblasť: Samospráva Počet voľných miest: 1 Náplň práce: vedúci školského úradu Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu Počet mesiacov: 12 Nočná práca: Nie Sezónna prá... 

Mesto Fiľakovo

Lučenec
Pred 1 dňami

900 - 1300 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Máš skončenú právnickú faktultu ? Zaujíma ťa práca notára a raz by si ním možno chcel/a byť ? Rád/a hľadáš riešenia a máš empatiu s ľuďmi, pre ktorých môže byť právnický jazyk komplikovan...

JUDr. Radoslava Pospíšilová

Čadca
27 dní pred
 ...ovanie agendy na úseku školstva (činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, činnosti zamestnancov obcí ako školských úradov v zmysle Smernice č.21/2019, spolupráca so zriaďovateľmi ZŠ a ŠZ, vybavovanie sťažnosti v oblasti školstva, poskytovanie odbornej... 

Mesto Moldava nad Bodvou

Košice
Pred 18 hodín

1400 €

 ...vykonáva správu požiadaviek a chýb jednotlivých aplikácii a zariadení výpočtovej techniky, • organizuje zaškolenie a pomoc užívateľom Úradu PSK, • podieľa sa na zabezpečení chodu a údržby informačných systémov a podpory pre činnosť zasadnutí Zastupiteľstva PSK, • zabezpečuje... 

Prešovský samosprávny kraj

Prešov
Pred 18 hodín
 ...SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu Počet mesiacov:... 

Centrum pre deti a rodiny Medzev

Košice
Pred 18 hodín

1267 €

 ...pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom... 

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Nové Zámky
Pred 18 hodín

1350 €

 ...rodine,  realizuje vzdelávacie, tréningové a rozvojové programy,  spolupracuje s ostatnými pracovníkmi odborného tímu a zamestnancami úradu PSVaR,  v procese výchovy detí poskytuje zamestnancom centra pre deti a rodiny, vrátane profesionálnych náhradných rodičov... 

Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda

Dunajská Streda
Pred 18 hodín

1500 €

 ...Spracovanie daňových priznaní k DPH, dani z príjmov PO. Príprava spracovanie mesačných závierok. Komunikácia s daňovým a štatistickým úradom, vypracovanie výkazov, hlásení a ostatných súvisiacich podkladov za danú spoločnosť, Spolupráca s inými oddeleniami (majetkové, mzdové... 

WAGON TRADING, spol. s r.o.

Poprad
Pred 18 hodín

1500 €

 ...realitným systémom a spracovanie realitnej inzercie ~komunikácia s právnikom, finančným sprostredkovateľom, znalcom, bankami, katastrálnym úradom, atď. Ako realitný maklér si budeš budovať vlastné portfólio klientov, ktorých prevedieš celým procesom predaja/prenájmu nehnuteľ... 

TOWER Reality s.r.o.

Trenčín
20 dní pred
 ...po skončení skúšobnej doby. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 29.02.2024 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica... 

Mesto Banská Bystrica

Banská Bystrica
Pred 18 hodín
 ...ku na adresu: Mesto Nemšová Ul. Janka Palu 2/3, sekretariát primátora, 914 41 Nemšová alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu. Pri doručení poštou označte uzatvorenú obálku výrazným nápisom „Výber - zamestnanec chránenej dielne“ - NEOTVÁRAŤ!“ Za doručenú sa... 

Mesto Nemšová

Trenčín
Pred 1 dňami
 ...osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenos osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.... 

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Nové Zámky
Pred 18 hodín

1200 €

 ...financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika Počet voľných miest: 1 Náplň práce: riadenie oddelenia daní a poplatkov, odbor financií, Mestský úrad Prešov Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu Počet mesiacov: 12 Nočná práca: Nie Sezó... 

Mesto Prešov

Prešov
Pred 18 hodín
 ...cie vo všetkých stupňoch (štúdia, projekty pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu) • spracovanie podkladov pre stavebný úrad a iné dotknuté organizácie • dohľad nad správnou implementáciou navrhnutých riešení • spracovávanie dokumentácie skutočného stavu •... 

FBB - ELECTRIC s.r.o.

Galanta
Pred 7 dňami

1800 - 2200 €

 ...kontrolný výkaz, daň z príjmov právnických osôb, daň z motorových vozidiel • spracovanie a zaslanie štatistických výkazov pre štatistický úrad • spolupráca s externou audítorkou spoločnosti, štátnymi inštitúciami, bankou • príprava a kontrola podkladov pre reporty finančnému... 
Ružomberok
Pred 3 dňami

8 €/hod

 ...Oddelenie školstva Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.... 

Základná škola s materskou školou

Košice - Staré Mesto
Pred 13 dňami

1367 €

 ...spracovanie podkladov na odovzdanie dohotovených stavieb do majetku mesta. Spolupráca s Útvarom hlavného architekta mesta Martin a pamiatkovým úradom, dotknutými organmi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí pri príprave investičných akcií mesta. Spolupráca pri aktualizácii... 

Mesto Martin

Martin
Pred 18 hodín

1098 €

 ...rodičov. Žiadosť o zaradenie uchádzača do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo najneskôr do 12.00 hod. dňa 21. marca 2024. V prípade využitia služieb poštovej spolo... 

Mesto Hurbanovo

Hurbanovo, Nitriansky kraj
Pred 18 hodín

1300 €

 ...a užívacím vzťahom - Komunikácia s vlastníkmi poľnohospodárskych a lesných pozemkov - Komunikácia s úradmi (PPA, ÚKSUP, NPPC, Okresné úrady, obecné úrady a pod.) - Príprava žiadostí o priame platby - Príprava podkladov pre výpočet dane z nehnuteľností - Čiastočne práca v ter... 

Waldkon s.r.o.

Krupina, Banskobystrický kraj
Pred 18 hodín

5000 €

 ...tane výročnej správy pri predkladaní rozpočtu na budúci rok; • spolupracuje a pomáha technickému riaditeľovi pri kontakte s Dopravným úradom ohľadom osvedčenia o registrácii/odhlásení lietadla, vývozu osvedčenie o letovej spôsobilosti, osvedčenie o letovej spôsobilosti a overenie... 

AirExplore, s. r. o.

Bratislava
Pred 18 hodín

1007 €

 ...spracovanie ročného zúčtovania dane, - komunikácia s príslušnými úradmi, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, štatistickým úradom, daňovým úradom, - spracovanie a predkladanie mesačných výkazov do ZP a SP, - komunikácia so zamestnancami školy, - spravovanie sociálneho... 

Základná umelecká škola, Irkutská 1, Košice

Košice
Pred 18 hodín

1000 €

 ...Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 20. februára 2024, osobne na sekretariát Mestského úradu, poštou na adresu : Mestský úrad, Okružná 212/3, 962 71 Dudince alebo e-mailom na e-mailovú adresu ****@*****.***. Bližšie informácie o... 

Mesto Dudince

Dudince, Banskobystrický kraj
24 dní pred

400 €

 ...pracovnom mieste: 4110000 - Všeobecný administratívny pracovník Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Administratívne práce na exekútorskom úrade Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na kratší pracovný čas Počet hodín za týždeň: 20.0 Pracovný č... 

JUDr. Estera Verešová, súdny exekútor

Žilina
Pred 18 hodín

865 €

 ...á spôsobilosť. - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu - bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom registra trestov, ktorý si služobný úrad vyžiada na úspešného uchádzača pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru v zmysle § 38 ods. 9 zákona) - ovládanie strojopisu (opis a pí... 

Okresný súd Galanta

Galanta
Pred 18 hodín