Priemerný plat: €1 500 /mesačne

Ďalšie štatistiky

5000 €

 ...tane výročnej správy pri predkladaní rozpočtu na budúci rok; • spolupracuje a pomáha technickému riaditeľovi pri kontakte s Dopravným úradom ohľadom osvedčenia o registrácii/odhlásení lietadla, vývozu osvedčenie o letovej spôsobilosti, osvedčenie o letovej spôsobilosti a overenie... 

AirExplore, s. r. o.

Bratislava
Pred 20 hodín

865 €

 ...eobecného súdneho oddelenia - spolupracuje so sudcami, vyššími súdnymi úradníkmi a inými súdnymi oddeleniami a útvarmi v rámci služobného úradu a aj s inými organizačnými útvarmi mimo služobného úradu - vykonávanie úkonov na prípravu a zabezpečovanie rozhodovania v konaní pred... 

Mestský súd Bratislava I

Bratislava
Pred 20 hodín

1200 - 2000 €

 ...ch údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť (návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.) na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať ú... 

VELEA SERVIS s.r.o.

Bratislava
Pred 1 dňami

1400 €

 ...externými inštitúciami a plnenie registračných a oznamovacích povinností (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, DDS, ÚPSVaR, daňové úrady a pod.) prihlasovanie/odhlasovanie zamestnancov do/zo sociálnej a zdravotnej poisťovne, spracovanie ročného zúčtovania dane,... 

Doprastav, a.s.

Bratislava
Pred 20 hodín

1300 €

 ...Bratislava-Petržalka, pričom pracovať budete hlavne v budove miestneho úradu na Kutlíkovej 17. Spolu s kolegami z referátu posudkových činnosti...  ...budete poskytovať sociálne poradenstvo obyvateľom, ktorí prídu na úrad, ale aj tým, o ktorých sa dozviete z iných zdrojov. Na základe... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 20 hodín

1200 €

 ...sekretariátu riaditeľa VHÚ podľa rámcových pokynov vedúceho zamestnanca, - zabezpečovanie odosielania a preberania pošty na poštovom úrade - spracovanie cestovných príkazov - zabezpečovanie agendy slovensko.sk - spracovanie pozvánok pre riaditeľa - komunikácia s ministerstvom... 

Vojenský historický ústav

Bratislava
Pred 20 hodín

1500 €

 ...vierkam, projektovým dokumentáciám, stavbám (aj ako budúci správca miestnych ciest), konaniam vedených inými orgánmi (napríklad stavebný úrad, cestný správny orgán našej MČ alebo hl. mesta SR Bratislavy a i.), viesť technickú evidenciu o miestnych cestách v správe našej... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 20 hodín

1500 €

 ...spojená so stravným a rekreačnými poukazmi – RzPnD, potvrdenia o príjmoch, potvrdenia o príjme za účelom hypoték a súd – Potvrdenia pre úrad práce – potvrdenia o výške mzdy a počte hodín pri poberaní dávok, informačné karty pri zahraničných zamestnancoch – Zabezpečenie hlá... 

Človek v ohrození

Bratislava
pred 2 mesiacmi

1400 €

 ...postupu verejného obstarávania spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy určených pre Úrad verejného obstarávania a do Úradného vestníka Európskej únie vykonávanie činností súvisiacich s obstarávaním v IS SAP S/4 HANA... 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Bratislava
Pred 2 hodinyNový

1400 €

 ...predstaviť aj takto Hoci budete mať kanceláriu v budove miestneho úradu na Kutlíkovej 17, Vašim pracoviskom bude celá Petržalka, najmä miesta...  ...rekonštruovať a potrebujete urobiť odhad nákladov. Po návrate na úrad začnete pripravovať podklady na verejné obstarávanie dodávateľa... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 20 hodín
 ...ostatných mesačných vstupov pre výpočet mzdy prípravu a odosielanie hlásení do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a pre Daňový úrad komunikácia s inštitúciami spracovanie ročných uzávierok a príprava ročného zúčtovania dane zodpovednosť za portfólio zverených... 

E-Consulting s.r.o.

Bratislava
pred 2 mesiacmi
 ...dajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, najneskôr do 11. 03. 2024 do 12:00 hod. s označením na obálke „Výberové konanie ZŠ Kollá... 

Základná škola

Svätý Jur, Bratislavský kraj
22 dní pred
 ...platu na základe hodnotenia výsledkov práce riaditeľa. - Benefity vyplývajúce z aktuálnych usmernení Odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK a z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeň... 

Stredná odborná škola polygrafická

Bratislava - Rača
pred mesiacom

1161,5 €

 ...niektorých zákonov. Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokumentami je potrebné zaslať poštou na adresu Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, referát personalistiky a miezd, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podate... 

Základná škola s materskou školou

Bratislava - Nové Mesto
28 dní pred

1400 €

 ...jemnú rodinnú atmosféru. Náplň práce: - Komunikácia s colným úradom na dennej báze, - zaradovanie tovaru podľa colného sadzobníka,...  ...vystavovaní hlásení INTRASTAT a následné elektronické odoslanie na colný úrad, - občasná komunikácia v anglickom jazyku (prevažne písomná... 

DACHSER Slovakia a. s.

Stupava, Bratislavský kraj
24 dní pred